Fuvarbörze csomagszállítás adatvédelmi tájékoztató

A Fuvarbörze Csomagszállítást üzemeltető Artinet Kft. számára kiemelten fontos a személyes információk védelme. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a Fuvarbörze Csomagszállítás felhasználói által az oldal használata során megadott és a Weboldal üzemeltetője, mint adatkezelő („Adatkezelő”) és az általa megbízott adatfeldolgozók számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag a Weboldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, ill. bármely más adatát vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

A Weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételével a felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozatot, és hozzájárul adataidnak az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelő gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez.

Az Artinet Kft. . kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Artinet Kft.  elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Fuvarbörze Csomagszállítás a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. Az adatkezelő adatai

Neve: Artinet Kft. (a továbbiakban: “Adatkezelő”)

Székhelye: 6500 Baja, Kígyó u. 9.

Adószám: 29300464-2-03
Nyilvántartási szám: 03-09-135079

2. Az adatkezelés leírása

 Adatkezelés a Fuvarbörze Csomagszállítás felhasználóinak önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a felhasználók és az Adatkezelő között a honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából létrejött szerződés teljesítése keretében.

3. Az adatkezeléssel érintettek

 A https://fuvarborze.hu/csomagszallitas/ honlapon regisztrált felhasználók.

4. Fogalmak

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 Az Artinet Kft. . adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, Az Artinet Kft. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;

adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens Az Artinet Kft. . rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Adatkezelési időtartalmak:

 Fuvarbörze Csomagszállítás: 12 hónap

6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Artinet Kft. . számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a

Contabo GmbH

Aschauer Strasse 32a

81549 Munich

Germany 

vonatkozó szerverein találhatók meg.

Az Artinet Kft.  a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Artinet Kft.  az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Artinet Kft.  a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Artinet Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Cégünk a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:

Contabo GmbH
Aschauer Strasse 32a
81549 Munich
Germany 

Az Artinet Kft.  által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére adatfeldolgozás céljából adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. futár rendelés, adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

7. A kezelt adatok köre

Csomagszállítás

A felhasználó által a regisztráció során megadott adatok:

 • Vezetéknév (hirdető családi neve)
 • Keresztnév
 • Cégnév (cég esetében) 
 • Adószám (cég esetében)
 • E-mail cím (adatkezelő a megerősítő elektronikus levél kiküldéséhez használja fel)
 • Jelszó 

A felhasználó által a rendelés (rögzítés) során megadott adatok:

 • Megrendelő neve, cégneve
 • Kapcsolattartó adatai
 • Megrendelő irányítószáma
 • Megrendelő helység
 • Megrendelő címe
 • Megrendelő e-mail címe
 • Megrendelő telefonszáma
 • Címzett neve, cégneve
 • Címzett kapcsolattartó adatai
 • Címzett irányítószáma
 • Címzett helység
 • Címzett címe
 • Címzett e-mail címe
 • Címzett telefonszáma

A fenti információkat Adatfeldolgozó csak abban az esetben gyűjti, ha azt a felhasználó önkéntes módon, szabad döntése eredményeként adja meg. A személyes információk megadása nem kötelező, enélkül azonban előfordulhat, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.

A Csomagszállítás szolgáltatás megrendelése weboldalon keresztül megadott információkat az Adatkezelő nem teszi harmadik fél számára láthatóvá, kivéve:

A Csomagszállítás szolgáltatás megrendelése folyamat részeként, a szolgáltatás biztosítása érdekében a felhasználó által megadott információkat az Adatkezelő átadhatja harmadik félnek (DPD Hungária Kft, GLS General Logistics Systems Hungary Kft.);

ha az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében (pl. erre vonatkozó bírósági végzés, vagy csalás és egyéb bűncselekmények megakadályozása esetén) szükséges a személyes adatokat továbbítani vagy átadni;

a Weboldalra vonatkozó Általános Felhasználási Feltételek, illetve más, Szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek illetve megállapodások érvényesítése esetén;

A fentiektől eltérő esetekben az Adatkezelő semmilyen személyes adatodat nem hoz nyilvánosságra, kivéve, ha a felhasználó erre irányuló kifejezett engedélye alapján.

Információgyűjtés, különböző technológiák és módszerek – pl. az IP-címek és a cookie-k – felhasználásával is történik. Adatkezelő a Weboldal használata során rögzíti a felhasználó IP címét, a Weboldal látogatásának kezdő és befejező időpontját. Ezeknek az adatoknak a naplózását a Weboldal rendszere folyamatosan végzi, a tárolt adatokhoz csak az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő az IP-címet a szerverrel kapcsolatos problémák diagnosztizálása, összesített információs jelentések, a számítógép és a Weboldal közötti leggyorsabb útvonal kiválasztása, illetve a Weboldal javítása és fejlesztése érdekében használja.

8. Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, a felhasználók igényei szerinti csomagküldés közvetítése, továbbá a felhasználóval történő kommunikáció.

Adatkezelő az információkat a következő célokra használhatja fel:

annak biztosítására, hogy a Weboldal tartalmát és szolgáltatását a felhasználó a legmegfelelőbb módon érje el, a felhasználó számítógépére is tekintettel, valamint a Weboldal személyre szabásához;

a Weboldal általános fejlesztéséhez;

a felhasználó és az Adatkezelő között létrejött megállapodásokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez és adminisztrálásához;

a Weboldal funkcióinak és szolgáltatásainak felhasználó általi testre szabása érdekében;

a Weboldal vagy a nyújtott szolgáltatások megváltozásával kapcsolatos kapcsolatfelvétel és értesítés érdekében (kivéve, ha a felhasználó ezt nem kéri);

Weboldal használati szokások elemzéséhez.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A felhasználók személyes adatai harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adható át, kivéve, amennyiben az adatok átadására az adatkezelőt jogszabály vagy hatósági előírás kötelezi.

9. Az adatkezelés időtartama

9.1.   A felhasználó által a beazonosíthatóság érdekében kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó a regisztrációja nem kerül törlésre.

A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy kéri regisztrációjának törlését, ebben az esetben a törlési igényének az Adatkezelőhöz való beérkezésétől számított 2 napon belül az Adatkezelő gondoskodik az adatok törléséről.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, úgy az Adatkezelő az Általános Szerződési Feltételekben írtak szerint a felhasználó regisztrációjának törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a jogsértő tevékenységről való tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

9.2.     Egyéb adatok kezelésnek időtartama: amíg a felhasználó azokat megjeleníti/ nem törli

Személyre szabott reklámok, ill. tartalmak esetében az adatkezelés addig tart, amíg az Adatkezelő által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

Az Adatkezelő az Általános Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén korlátozhatja a felhasználó működését a weboldal által nyújtott szolgáltatásban, de ez nem jár adatok törlésével.

10. A személyes adatok törlése

A felhasználó saját személyes adatainak törlésére vonatkozó igényét elektronikusan juttathatja el az Üzemeltető felé. Az Üzemeltető a törlési igény beérkezésétől számított 3 napon belül minden további feltétel nélkül törli az adatokat.

11. Cookie-k (HTTP-süti)

A cookie egy olyan, a számítógépeden tárolt adat, mely az interneten végzett felhasználói tevékenységekről tartalmaz információkat. A cookie-ban található információk semmilyen a Weboldalon a felhasználó által megadott, személyazonosításra alkalmas információt nem tartalmaznak.

A Fuvarbörze Csomagszállítás oldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes al oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Fuvarbörze Csomagszállítás webhelyén.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 

– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt, Adatkezelő cookie-hez való hozzáférése megszűnik. A cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról a felhasználó külön is rendelkezhet.

Ha a felhasználó úgy dönt, hogy kikapcsolja a cookie-kat, a Weboldalon elérhető információk többségéhez továbbra is hozzáférhet, azonban az összes online funkciót feltehetően nem képes megfelelően használni.

12. Adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. A szállítást és fizetést biztosító szolgáltatók közül csak a megrendelés során kiválasztott szolgáltatónak tesszük elérhetővé az adatokat.

A Weboldalon Adatkezelő internetes közösségi portálok (Youtube, Facebook) beépülő moduljait (plugin) is elhelyezte, amelyek használatával – amennyiben a felhasználó a közösségi portál regisztrált felhasználója – az adott közösségi portálon megjelenő képmás, valamint az adott plugin funkciójának megfelelő tartalom (pl. komment, like, megosztás stb.) megjelenik a Weboldalon is, illetve az adott plugin funkciójától függően az ahhoz kapcsolt közösségi oldalon is a felhasználói profil alatt. A hivatkozott közösségi oldalak által végzett adatkezelésre minden esetben az adott közösségi oldal saját adatvédelmi nyilatkozatai érvényesek, amelyek elfogadása feltétele az adott plugin használatának.

DPD Hungária Kft.
1134 Budapest, Váci út 33., 2. em.

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Web: www.billingo.hu
Email: hello@billingo.hu
Tel.: +36-1/500-9491
https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

YouTube, Google
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Facebook
Facebook Inc. 
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
http://de-de.facebook.com/about/privacy/
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
10901232-2-44

Budapest Bank Zrt. 
1138 Budapest, Váci út 193.
10196445-4-44

A Bariont a Barion Payment Zrt.
Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Helpdesk: +36 1 464 70 99
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.
Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192
Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

Fuvarbörze.hu
Garami Artúr e.v.
6500 Baja, Petőfi S. u. 36.
Adószám: 75788764-1-23
Regisztrációs szám: 53139320

13. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, technikai és szervezési intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának megsemmisítésének és törlésének védelme érdekében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

Adatkezelő az adatok védelme érdekében a legkorszerűbb technológiákat és titkosító szoftvereket, az illetéktelen hozzáférés megakadályozására pedig szigorú biztonsági követelményeket alkalmaz.

A Weboldalon a felhasználó által használt jelszó, felhasználói név, vagy más speciális hozzáférési mód biztonságával, védelmével kapcsolatosan a felhasználó köteles a tőle elvárható gondossággal eljárni, ezért őt személyes felelősség terheli.

A Weboldal más egyéb web oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, melyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki.

Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a nem általa üzemeltetett weboldal adatvédelmi feltételeivel és gyakorlatával kapcsolatosan, akkor sem, ha a Weboldalról közvetlenül elérhető. A felhasználó köteles az általa látogatott oldalon ellenőrizni az adatvédelemmel kapcsolatos irányelveket, és kérdés esetén felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal vagy az üzemeltetővel.

Továbbá, abban az esetben, ha Weboldalt egy harmadik fél által üzemeltetett oldalon keresztül éri el a felhasználó, a harmadik fél által üzemeltetett weboldal adatvédelmi irányelveinek és gyakorlatának tekintetében Adatkezelő nem vállal felelősséget. A felhasználó köteles ellenőrizni a harmadik fél által üzemeltetett weboldal adatvédelemi feltételeit és kérdés esetén felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal vagy az üzemeltetővel.

14. Jelen adatkezelési nyilatkozat módosításának lehetősége

Az Üzemeltető jelen adatkezelési nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon való közzététel napjával hatályos.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított adatkezelési nyilatkozatot.

15. Ügyfélkapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

Jelen nyilatkozat 2021. augusztus 1. napjától hatályos verziója

Artinet Kft.

Minden jog fenntartva!